Në cilat vende klasa e mesme pagoi taksat më të larta dhe më të ulëta në Europë?

Klasat e mesme në Mbretërinë e Bashkuar vazhdojnë të përballen me vështirësi ekonomike pavarësisht se fitojnë deri në 60,000 paund në vit (70,180 euro), sipas një raporti të fundit. Në shumë vende të OECD-së, klasat e mesme kanë parë rënien e aftësisë së tyre për të kursyer dhe në disa raste kanë rënë në borxhe, pasi barra tatimore për klasën e mesme europiane bëhet gjithnjë e më e diskutueshme në krizën aktuale të kostos së jetesës.

Të ardhurat dhe barra tatimore e klasës së mesme ndryshojnë ndjeshëm në vendet europiane. Në përgjithësi, të ardhurat e mesme të ulëta tatohen më pak, ndërsa ato të mesme të larta tatohen më së shumti. Madhësia e familjeve dhe numri i fituesve gjithashtu kanë ndikim në normat tatimore. Përpara se të shikoni të dhënat, është e rëndësishme të shikoni përkufizimin e disa termave kyç.

Sipas përkufizimit të OECD, klasa e mesme i referohet familjeve me të ardhura midis 75% dhe 200% të të ardhurave mesatare kombëtare. Ai është i ndarë në tre nën-kategori:

  • Klasa e mesme e ulët: Të ardhura midis 75% dhe 100% të të ardhurave mesatare kombëtare
  • Klasa e mesme e mesme: Të ardhura midis 100% dhe 150% të të ardhurave mesatare kombëtare
  • Klasa e mesme e lartë: Të ardhura midis 150% dhe 200% të të ardhurave mesatare kombëtare

Të ardhurat e disponueshme të familjeve janë ato që familjet kanë në dispozicion për të shpenzuar dhe kursyer pas taksave dhe transfertave. Madhësia e një familjeje dhe mosha e anëtarëve të saj merren parasysh për peshimin e familjeve për t’i krahasuar më mirë ato. Në vitin 2019, klasa e mesme në Luksemburg kishte të ardhurat më të larta të disponueshme, duke qëndruar midis 30,618 dhe 81,649 euro, sipas EconPol bazuar në anketën e Statistikave të BE-së për të ardhurat dhe kushtet e jetesës.

Nga ana tjetër, Bullgaria kishte të ardhurat mesatare më të ulëta të familjeve midis vendeve europiane. Këtu, të ardhurat e disponueshme të klasës së mesme varionin nga 2,908 € në 7,755 ruto. Grafiku i mësipërm tregon dallimet e mëdha në të ardhurat e disponueshme midis vendeve anëtare të BE-së dhe MB-së në terma nominalë.

Duke parë të ardhurat e disponueshme të familjeve në standardin e fuqisë blerëse (PPS), niveli i diferencave krahasuar me termat nominalë është ulur, por ka ende pabarazi të mëdha. Të ardhurat e disponueshme në PPS ofrojnë një krahasim më të drejtë pasi kostoja e jetesës ndryshon kryesisht në Europë. Kjo do të thotë se familjet mund të konsumojnë një sasi të ndryshme mallrash dhe shërbimesh në vende të ndryshme me të njëjtat të ardhura.

Në vitin 2019, klasa e mesme në Luksemburg shënoi fuqinë blerëse më të lartë në vitin 2019: rreth dy herë më e lartë se mesatarja e BE-së. Klasat e mesme në Austri dhe Gjermani gëzonin gjithashtu fuqi blerëse që ishte rreth 40% më e lartë se mesatarja e BE-së. Franca, Irlanda, Italia dhe Britania e Madhe kishin një fuqi blerëse afër mesatares së BE-së.

Klasat e mesme të vendeve të Europës Lindore zunë tremujorin e fundit. Bullgaria dhe Rumania shënuan të ardhurat mesatare më të ulëta të familjeve në BE, pak mbi 50% të mesatares së BE-së.

Barra tatimore efektive e familjeve të klasës së mesme përfshin tatimet mbi të ardhurat, kontributet e ligjshme të sigurimeve shoqërore dhe transfertat sociale të marra. Një raport i OECD-së i titulluar “Nën presion: Klasa e mesme e shtrydhur” zbuloi se kostot e disa mallrave dhe shërbimeve si strehimi, të cilat janë thelbësore për një stil jetese të klasës së mesme, janë rritur më shpejt se të ardhurat dhe inflacioni i përgjithshëm në dekadat e fundit.

Klasa e mesme dikur nënkuptonte sigurinë për të jetuar në një shtëpi të rehatshme dhe për të përballuar një mënyrë jetese të dobishme për shumë breza. “Megjithatë, tani ka shenja se ky themel i demokracive tona dhe rritjes ekonomike nuk është aq i qëndrueshëm sa në të kaluarën,” paralajmëron OECD.

Klasa e mesme e ulët mendon se sistemi aktual socio-ekonomik është i padrejtë, sipas raportit, i cili u publikua në vitin 2019. “Kjo mund të adresohet duke rishikuar dhe përshtatur sistemin e taksave dhe përfitimeve”, thuhet në raport.

​Edel Strazimiri / SCAN