Energjia, 37 për qind e faturave nuk u paguan në kohë nga konsumatorët

Të paktën 37 për qind e faturave të energjisë nuk janë paguar në kohë nga konsumatorët dhe nga ana e Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike është aplikuar kamatëvonesë.

Të dhënat zyrtare të periudhës janar- mars të këtij viti tregojnë për një rritje të dukshme të faturave të papaguara në kohë nga ana e konsumatorëve nëse krahasimin e bëjmë me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas shifrave të janar-mars 2021 OSHEE arkëtoi kamatëvonesë për 25 për qind të faturave të emetuara ku nga 2.8 milionë që u emetuan rezultuan me vonesa në pagesë 724 mijë.

Në total në fund të këtij tremujori nga ana e OSHEE u arkëtuan 203 milionë lekë teksa një vit më parë për të njëjtën periudhë vlera e kamatëvonesave të arkëtuara ishte 34 për qind më pak në 133 milionë lekë.

OSHEE prej vitesh në funksion të uljeve të detyrimeve të prapambetura ndaj saj nga bizneset dhe qytetarët ka hyrë në një marrëdhënie aktmarrëveshjesh ku sanksionohet pagesa me këste për detyrimin e akumuluar në të njëjtën kohë me faturën korrente. Në fillimet e saj ata që përfituan ishin pjesa që pagoi menjëherë detyrimin duke përfituar një ulje të ndjeshme të kamatëvonesave.

Konsumatorët biznese, familjarë apo edhe institucionet shtetërore shfaqën vonesa në pagesë të reflektuar edhe tek stoku total i detyrimeve të prapambetura të cilat sipas shifrave u rrit në të katër kategoritë që merren në llogaritje.

Kështu për familjarët borxhi në fund të marsit arriti 46.7 miliardë lekë duke shënuar një rritje me 0.5 për qind në raport me fundin e vitit të kaluar. Për kategorinë e institucioneve buxhetore rritja ishte me gati 5 për qind në fund të marsit të këtij viti në raport me fundin e vitit 2021.

Për institucionet jobuxhetore ka një rritje të borxhit të akumuluar në Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike me rreth 7 për qind duke shkuar në 16.7 miliardë lekë në fund të tremujorit të parë të këtij viti. Për biznesin rritja e detyrimeve ndaj OSHEE ishte me rreth 4.5 për qind në fund të tremujorit të parë të këtij viti krahasuar kjo me shifrën e dhjetorit 2021.

Rritja e detyrimeve të energjisë u trajtua edhe gjatë një mbledhje të para pak kohëve në Komitetin e Energjisë ku u theksua se vihej re një lloj hezitimi për të paguar faturat e energjisë nga bizneset në treg të lirë për të cilit çmimi final i miratuar nga ERE vonoi disi. Po kështu tradicionalisht muaj e parë të vitit kanë një lloj rënie të lehtë në pagesa./N.Maho