Sipërmarrjet kërkojnë shtyrjen e pezullimit të gjobave të fiskalizimit përtej 1 Janarit

Dhoma  Ekonomike  e Gruas  në bashkëpunim  me Drejtorinë  e Përgjithshme  të Tatimeve  zhvilloi një  sesion  informimi  për procesin  e fiskalizimit  dhe sfidat  e këtij  procesi.  Referuar njoftimit zyrtar të Dhomës, në takim  u trajtuan  edhe shqetësime  konkrete  të sipërmarrjeve  në këtë periudhë  tranzitore ku ndodhen  si  adminitrata tatimore  edhe  sipërmarrjet.

Sfidat  e sipërmarrjeve,  veçanërisht  atyre  të vogla  ishin  në  krye të diskutimeve.  Znj.  Klodiana Ajazi,  përfaqësuese  e biznesit  dhe Drejtore  Ekzekutive  e Dhomës  Ekonomike  të Gruas,  theksoi  në mënyrë  të veçantë  rëndësinë  që ka procesi  i  fiskalizimit  dhe mbështetjen  që vetë  Dhoma Ekonomike  e Gruas  ofron  për mbarëvajtjen  e tij.  Ajo vuri  në pah problematikat  dhe sfidat  e hasura në procesin  e implementimit.

Nisur  nga  shqetësimi  i kostove  të larta, znj. Celmeta tha se, “kompanitë  duhet të rishikojnë  tarifat  e zgjidhjeve  softuerike”.

Për nënkryetaren  e Dhomës, Valbona  Begolli,  “fiskalizimi  do të ndikojë pozitivisht  për të gjitha bizneset,  duke  qenë se në vijim  do të kemi  një platformë  online  ku na  ofrohet  më shumë fleksibilitet  me reduktimin  e kohës së kryerjes  së disa  proceseve,  të cilat  më  parë bëheshin manualisht.  Do të ofrohet  një kontroll  më i  mirë  i  evazionit  fiskal,  si  dhe do të kemi  planifikim  për shlyerjen  e detyrimeve  në kohë kundrejt  shtetit  dhe furnitorëve.  Në këtë mënyrë  përfitojmë  një marrëdhënie  të pastër Shtet –Biznes”.

Sipas znj. Begolli,  shqetësimi  aktual për të gjitha  bizneset është,  Mosfunksionimi  i fiskalizmittë operacioneve  të kompanive  me  softëar-in  e dhe Tatimet Gratë  sipërmarrëse,  pjesë e tryezës  së rrumbullakët  shprehën  shqetesimet  e tyre  praktike  mbi implementimin,  sidomos  për procedurën  e faturës  fiskalë  në zona  pa mbulim  me  internet,  si dhe për faktin  se softëare-t  shfaqin  ende probleme  dhe janë  të pakonsoliduara.

Gjatë  takimit  përfaqësuesit  e biznesit  ngritën  një sërë pyetjesh  konkrete  mbi  sistemin  dhe prerjen  e faturave,  të cilat  morën  përgjigje  nga  Znj.  Daniela  Xhako,  përfaqësuese  e studios  Mazars. Sipërmarrëset  kërkuann  në  mënyrë  të veçantë  fleksibilitet  nga  biznesi  për kohën  tranzitore  dhe gjetjen  e zgjidhjeve  dhe vunë  në pah rëndësinë  e shtyrjes  së afatit,  për aplikimin  e gjobave, parashikuar  aktualisht  për 1 Janar  2022. Në veçanti  ky shqetësim  vjen  për llogari  të bizneseve  të vogla,  të cilat  janë ende  larg  këtij  procesi. Shqetësimet  në procese teknike,  ana  e sistemeve  softëerike  u trajtuan  konkretisht  edhe nga  Donald  Gjika,  CEO i Info  Business  Solution  (IBS).  Ai  u shpreh  se vetë kompanitë,  të cilat  ofrojnë zgjidhje  IT dhe kanë programet  softëerike  janë  të interesuar  të trajnojnë  vetë bizneset,  me qëllim mirëfunksionimin  e procedurave. Gjatë  diskutimit  dolën  në pah edhe  problemë  të pazgjidhura  aktualisht,  të cilat  do të adresohen  në vijim  nga  Dhoma  Ekonomike  e Gruas  me  institucionet  përkatëse