Nis zbatimi i rregullave të reja të Kodit Rrugor, për pagesë brenda 15 ditëve 50% ulje të gjobave deri te zgjatja e vlefshmërisë së patentave

Në zyrat e UnionNet që prej fillimit të javës, por edhe në zyrat e shërbimit postar tashmë prej ditës së sotme ka nisur zbatimi i rregullave të reja për përgjysmimin e masës së gjobës së makinave nëse paguhet brenda afatit 15 ditor.

Më herët drejtuesit e mjeteve që paguanin një masë administrative brenda 5 ditësh, përfitonin 20% ulje. Tashmë me rregullat e reja me ndryshimet e miratuara në Kodin Rrugor, nëse paguhet brenda 15 ditëve, vlera e gjobës do të paguhet me 50% ulje.

“Në të gjitha rastet e parashikuara me gjobë, nëse arkëtimi i vlerës së gjobës nga kundërvajtësi bëhet brenda 15 ditëve nga dita që gjoba regjistrohet ose vendimi ka marrë formë të prerë, gjoba ulet me 50% të vlerës”, përcaktohet në Kodin Rrugor të ndryshuar.

Rregullat e reja që nga përgjysmimi i masës së gjobës për makinat nëse paguhet brenda afatit deri te zgjatja e kohës së vlefshmërisë së patentave nga 10 vjeçare në 15 vjeçare, rritja e shpejtësisë maksimale për të qarkulluar në autostradë deri te ashpërsimi i gjobave nëse nuk zbatohet rregullat për fëmijët hynë në fuqi pas miratimit të ndryshimeve të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë.

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, u miratua në Kuvend në seancën e 16 marsit. Ligji i ndryshuar u botua në Fletoren Zyrtare me 6 prill 2023 dhe sipas nenit 21 të tij, hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në FZ, që do të thotë të gjitha rregullat e reja kanë hyrë në fuqi më datë 21 Prill 2023.

Gjithashtu edhe Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor konfirmon se të gjitha nenet e Kodit Rrugor që kanë të bëjnë me tagrin e DPSHTRR-së kanë nisur të zbatohen që ditën e parë të hyrjes në fuqi të ndryshimeve.

Për lejet e drejtimit afati i vlefshmërisë së tyre zgjatet me 5 vite. Konkretisht lejedrejtimet e mjeteve të kategorive AM, A1, A2, A, B1, B dhe BE, sipas grup-moshave, ishin të vlefshme për 10 vjet, nëse janë lëshuar për persona deri në moshën 50 vjeç; 5 vjet, për ata që e kanë kaluar moshën 50-vjeçare dhe 3 vjet, për ata që i kanë kaluar të 70-at.

Me rregullat e reja lejedrejtimet e mjeteve të kategorive AM, A1, A2, A, B1, B dhe BE sipas grupmoshave janë të vlefshme për  15 vjet nëse janë lëshuar apo konfirmuar për persona deri në moshën 70 vjeç. Për personat mbi 70 vjeç konfirmimi i vlefshmërisë së lejes së drejtimit bëhet duke dorëzuar certifikatë mjekësore të lëshuar nga një prej organeve mjekësore të parashikuara në pikën 2 të nenit 117 të këtij Kodi, nga e cila të rezultojë që zotëruesi i kësaj certifikate plotëson të gjitha kërkesat fizike e psikike të kërkuara.

Ndryshimet në Kodin Rrugor rrisin shpejtësinë maksimale të lejuar për të udhëtuar në autostradë nga 110 km/orë që ishte më përpara në 130 km/orë.

Ndryshimet e Kodit Rrugor

Neni 114 pika 2

Ishte

 1. Cilido, që drejton mjete me motor, nuk duhet të ketë kaluar moshën: a) shtatëdhjetë vjeç, për të drejtuar mjete me motor për transport malli; b) gjashtëdhjetë e pesë  vjeç,  për  të  drejtuar  autobusë,  kamionë,  kamionë  me  rimorkio, gjysmë rimorkiatorë dhe artikularë të tjerë, të caktuar për transport personash. Ky kufi mund të rritet çdo vit deri në shtatëdhjetë vjeç, kur drejtuesi paraqet një dëshmi të veçantë për kërkesat fizike  dhe  psikike,  pas  një  vizite  të  specializuar  mjekësore  të  përvitshme,  sipas mënyrave të përcaktuara në aktet në zbatim.

Bëhet

“2. Cilido që drejton mjete me motor, nuk duhet të ketë kaluar moshën shtatëdhjetë vjeç për të drejtuar autobusë, kamionë, kamionë me rimorkio, gjysmërimorkiatorë, artikularë të tjerë, të caktuar për transport personash dhe mjete me motor për transport malli.”

Neni 117/1 Kufizime për drejtuesit e motomjeteve

Ishte

 1. Zotëruesit e lejedrejtimeve vendase të grupit “A” për tre vitet e para pas marrjes së lejedrejtimit nuk u lejohet  drejtimi i motomjeteve me fuqi prej 25kw specifike referuar ngarkesës, ose 0,16 kw/kg.

Neni 117/1 Kufizime për drejtuesit e mjeteve rrugore

Bëhet

Pas pikës 1 shtohet pika 1/1 me këtë përmbajtje: “1/1. Mbajtësve të lejeve të drejtimit të kategorisë B, në dy vjetët e para të lëshimit, nuk u lejohet të drejtojnë mjete motorike me fuqi specifike, referuar masës bosh të mjetit, më të madhe se 55 kë/tonë. Për makinat hibride elektrike ose plug-in, kufiri specifik i fuqisë është 65 kë/tonë, duke përfshirë peshën e baterisë. Kjo pikë zbatohet vetëm për lejet e drejtimit që lëshohen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.”

Neni 120 pika 2

Ushtrimet e drejtimit të mjetit

Ishte

Autorizimi i lejon kursantit të ushtrohet me mjete të asaj kategorie, për të cilën është kërkuar  lejedrejtimi  ose  shtrirja e vlefshmërisë  së  tij,  me kusht që në krah të ndodhet, në funksionin e instruktorit të miratuar, një person me moshë jo më të madhe se 65 vjeç dhe jo më i vogël se 30 vjeç, i pajisur me lejedrejtimi të vlefshëm për të njëjtën kategori mjeti, që e ka marrë qysh prej të paktën 10 vjetësh, ose me lejëdrejtimi të vlefshëm për një kategori më të lartë  mjeti;  instruktori  duhet  të  jetë  shumë  i  kujdesshëm  gjatë  lëvizjes  së  mjetit  dhe  të ndërhyjë në momentin e duhur dhe me efektshmëri.

Neni 120 pika 2

Ushtrimet e drejtimit të mjetit

Bëhet

Autorizimi i lejon kursantit të ushtrohet me mjete të asaj kategorie, për të cilën është kërkuar  lejedrejtimi  ose  shtrirja e vlefshmërisë  së  tij,  me kusht që në krah të ndodhet, në funksionin e instruktorit të miratuar, një person me moshë jo më të madhe se 70 vjeç dhe jo më i vogël se 30 vjeç, i pajisur me lejedrejtimi të vlefshëm për të njëjtën kategori mjeti, që e ka marrë qysh prej të paktën 10 vjetësh, ose me lejëdrejtimi të vlefshëm për një kategori më të lartë  mjeti;  instruktori  duhet  të  jetë  shumë  i  kujdesshëm  gjatë  lëvizjes  së  mjetit  dhe  të ndërhyjë në momentin e duhur dhe me efektshmëri.

Neni 124 Afati dhe konfirmimi i vlefshmërisë së lejedrejtimit të mjetit

Ishte

 1. Lejedrejtimet e mjeteve të kategorive AM, A1, A2, A, B1, B dhe BE, sipas grup-moshave, janë të vlefshme për:-10 vjet, nëse janë lëshuar apo konfirmuar për persona deri në moshën 50 vjeç;-5 vjet, për ata që e kanë kaluar moshën 50-vjeçare; -3 vjet, për ata që i kanë kaluar të 70-at.
 2. Lejedrejtimet e  mjeteve  të  kategorive  C1,  C1E,  C  dhe  CE,  sipas  grup-moshave,  janë  të vlefshme për:-5 vjet, nëse janë lëshuar apo konfirmuar për persona deri në moshën 65 vjeç; -2 vjet, për persona mbi 65 vjeç. Sipas  parashikimit  të  shkronjës  “a”,  të  pikës  2,  të  nenit  114,  për  personat  mbi  65  vjeç, lejedrejtimi  e  kategorive  C  dhe  CE  lëshohet  për  drejtimin  e  mjeteve,  masa  e  përgjithshme  e  të cilave, me ngarkesë të plotë, nuk është më shumë se 20 tonë.
 3. Lejedrejtimet e  mjeteve  të  kategorive  D1,  D1E,  D  dhe  DE,  sipasgrup-moshave,  janë  të vlefshme për:-5 vjet, nëse janë lëshuar apo konfirmuar për persona deri në moshën 65vjeç; -3 vjet, për persona nga 65vjeç e lart. Sipas  parashikimit  të  shkronjës  “b”,  të  pikës  2,  të  nenit  114,  për  personat  mbi  65vjeç, lejedrejtimi e kategorive D1 ose D, apo D1E ose DE lëshohet vetëm për drejtimin e mjeteve, për të cilat kërkohet pajisja me lejedrejtimi përkatësisht të kategorisë B ose BE.
 4. Lejedrejtimet e  posaçme  të  mjeteve,  lëshuar  për  personat  me  aftësi  të  kufizuara,  të kategorive AM, A1, A2, A, B1, B dhe BE, janë të vlefshme për:-5 vjet, nëse janë lëshuar apo konfirmuar për persona deri moshën 60 vjeç;-3 vjet për persona mbi 60 vjeç.
 5. Lejedrejtimet e  posaçme  të  mjeteve,  lëshuar  për  personat  me  aftësi  të  kufizuara,  të kategorive C1, C1E, C dheCE, janë të vlefshme për:-5 vjet, nëse janë lëshuar apo konfirmuar për persona deri moshën 50 vjeç:-3 vjet, kur mbajtësi i saj është mbi 50 vjeç. Këto leje nuk rinovohen pas moshës 65 vjeç.
 6. Mbajtësit e  lejedrejtimit  të  automjetit,  sipas  pikave  2,  3,  4  dhe  5,  kur  mbushin  80  vjeç rifreskojnë vlefshmërinë e lejedrejtimit çdo vit pas verifikimit të ekzistencës së të dhënave fizike dhe mendore nga komisionet mjekësore përkatëse, duke u bazuar në pikën 5 të nenit 117.

Neni 124

Bëhet

 1. Pikat 1, 2, 4 dhe 5 ndryshohen si më poshtë:

“1. Lejedrejtimet e mjeteve të kategorive AM, A1, A2, A, B1, B dhe BE sipas grupmoshave janë të vlefshme për: – 15 vjet nëse janë lëshuar apo konfirmuar për persona deri në moshën 70 vjeç; – për personat mbi 70 vjeç konfirmimi i vlefshmërisë së lejes së drejtimit bëhet duke dorëzuar certifikatë mjekësore të lëshuar nga një prej organeve mjekësore të parashikuara në pikën 2 të nenit 117 të këtij Kodi, nga e cila të rezultojë që zotëruesi i kësaj certifikate plotëson të gjitha kërkesat fizike e psikike të kërkuara.

 1. Lejedrejtimet e mjeteve të kategorive C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D dhe DE sipas grupmoshave janë të vlefshme për: – 5 vjet nëse janë lëshuar apo konfirmuar për persona deri në moshën 70 vjeç; Sipas parashikimit të pikës 2 të nenit 114 të këtij Kodi për personat mbi 65 vjeç, lejedrejtimi e kategorive C dhe CE lëshohet për drejtimin e mjeteve, masa e përgjithshme e të cilave me ngarkesë të plotë nuk është më shumë se 20 tonë. Sipas parashikimit të pikës 2 të nenit 114 të këtij Kodi për personat mbi 65 vjeç, lejedrejtimi e kategorive D1 ose D, apo D1E ose DE lëshohet vetëm për drejtimin e mjeteve për të cilat kërkohet pajisja me lejedrejtimi përkatësisht të kategorisë B ose BE.
 2. Lejedrejtimet e posaçme të mjeteve, lëshuar për personat me aftësi të kufizuara, të kategorive AM, A1, A2, A, B1, B dhe BE, janë të vlefshme për: – 5 vjet nëse janë lëshuar apo konfirmuar për persona deri në moshën 65 vjeç; – 3 vjet për persona mbi 65 vjeç.
 3. Lejedrejtimet e posaçme të mjeteve, lëshuar për personat me aftësi të kufizuara, të kategorive C1, C1E, C dhe CE janë të vlefshme për: – 5 vjet nëse janë lëshuar apo konfirmuar për persona deri në moshën 65 vjeç: Këto leje nuk rinovohen pas moshës 65 vjeç.”
 4. b) Pikat 3 dhe 6 shfuqizohen.

Neni 132

Qarkullimi i automjeteve dhe motomjeteve që u përkasin qytetarëve shqiptarë me banim jashtë vendit ose të huajve.

Ishte

 1. Për automjetet, motomjetet dhe rimorkiot e importuara përkohësisht ose të reja nga fabrika të blera për eksportim, që kanë përmbushur formalitetet doganore, kur duhet, dhe që i përkasin qytetarëve shqiptarë me banim jashtë shtetit ose të huajve që kalojnë nëpër Shqipëri, lëshohet një leje qarkullimi me një kohëzgjatje maksimale 15-ditore, duke përjashtuar ndonjë shtyrje të  mundshme  afati,  si  dhe  një targë e veçantë njohjeje, siç përcaktohet në aktet në zbatim.

Neni 132

Qarkullimi i automjeteve dhe motomjeteve që u përkasin qytetarëve shqiptarë me banim jashtë vendit ose të huajve

Bëhet

 1. Për automjetet,  motomjetet  dhe  rimorkiot  e  importuara  përkohësisht  ose  të  reja  nga fabrika të blera për eksportim, që kanë përmbushur formalitetet doganore, kur duhet, dhe që i përkasin qytetarëve shqiptarë me banim jashtë shtetit ose të huajve që kalojnë nëpër Shqipëri, lëshohet një leje qarkullimi me një kohëzgjatje maksimale 30-ditore, duke përjashtuar ndonjë shtyrje  të  mundshme  afati,  si  dhe  një  targë  e  veçantë  njohjeje,  siç  përcaktohet  në  aktet  në zbatim.

Neni 140, pika 1 Kufizimet e shpejtësisë

Ishte

1.Për të siguruar qarkullimin dhe mbrojtur jetën e njerëzve, shpejtësia maksimale nuk mund të kalojë  110 km/orë për  autostradat, 90  km/orë për rrugët interurbane kryesore, 80 km/orë për rrugët interurbane dytësore e rrugët lokale interurbane dhe 40 km/orë për rrugët në qendrat e banuara.

Bëhet

1.Për të siguruar qarkullimin dhe mbrojtur jetën e njerëzve, shpejtësia maksimale nuk mund të kalojë  130 km/orë për  autostradat, 90  km/orë për rrugët interurbane kryesore, 80 km/orë për rrugët interurbane dytësore e rrugët lokale interurbane dhe 40 km/orë për rrugët në qendrat e banuara.

Neni 169, pika 5

Ishte

Drejtuesi i motomjeteve është i detyruar të bëhet i dallueshëm në trafik në kushtet e errësirës, duke  mbajtur një jelek fosforeshent të homologuar. Kushdo që nuk zbaton këtë detyrim ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga një mijë deri në tre mijë lekë.

Në nenin 169 pika 5

Bëhet 

Drejtuesi i motomjeteve është i detyruar të bëhet i dallueshëm në rrugët interurbane nga gjysmë ore pas perëndimit të diellit deri gjysmë ore përpara lindjes së tij, si dhe ditën në raste mjegulle, kur ka borë, ka shira të fortë. Për ta bërë këtë, drejtuesi i motomjetit është i detyruar të përdorë jelek fluoreshent/fosforeshent të homologuar apo veshje teknike me elemente fosforeshente. Kushdo që nuk zbaton këtë detyrim, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga 1000 (një mijë) deri në 3 (tre mijë) lekë.

Neni 170 , pikat 1,4,6 dhe 8 Përdorimi i rripave të sigurimit dhe sistemeve të fiksimit

Ishte

1.Drejtuesi i mjetit dhe pasagjerët që zënë vendet e përparme të mjeteve të kategorive M1, M2, M3 dhe N1, N2, N3 sipas klasifikimit të nenit 47, pika 2, të prodhuara nga janari 1978, janë të detyruar të vendosin rripat e sigurisë në çdo lloj lëvizjeje me mjet. Ky detyrim qëndron edhe për pasagjerët që rrinë në vendet e pasme, për mjetet e prodhuara nga maji 1990. Bëjnë përjashtim mjetet e kategorive M2 dhe M3, të cilat përdoren për transport urban ose ato mjete ku lejohet qëndrimi në këmbë.

4.Pasagjerët deri në moshën 12  vjeç  mund  të  rrinë  në  vendet  e  përparme  të  mjeteve  të kategorive  M1,  N1, N2 dhe N3 të klasifikuar në nenin 47,  pika 2, vetëm kur mbahen nga sisteme  të  përshtatshme fiksuese. Fëmijët nuk duhen transportuar në sisteme fiksuese me fytyrë prapa në ndenjëset e pasagjerëve të mbrojtura me jastëk ajri, përveçse kur këto të fundit janë të çaktivizuara.

 1. Pasagjerët deri në moshën 4 vjeç që rrinë në vendet e pasme të mjeteve të kategorisë M1, duhet të mbahen nëpërmjet sistemeve të posaçme të fiksimit.
 2. Norma e  pikës  5  nuk  zbatohet  për  pasagjerët  deri  në  moshën  4  vjeç  që udhëtojnë  me autovetura të shërbimit publik taksi për transport njerëzish ose të shërbimit me qiradhënie me drejtues mjeti gjatë shërbimit, kur qarkullojnë në qendrat e banuara a në itinerare nga ose për në stacionin e trenit, porte dhe aeroporte, me kusht që të jenë të shoqëruar të paktën nga një pasagjer me moshë jo më të vogël se 18 vjeç.
 3. Cilido, që  nuk  përdor  rripat  e  sigurisë  dhe  sistemet  e  fiksimit,  të  parashikuara  për pasagjerët deri në 12 vjeç, ndëshkohet me masë  administrative, me  gjobë nga pesë mijë deri në pesëmbëdhjetë mijë lekë. Kur shkelja i takon një fëmije në moshë jomadhore, përgjegjësia bie mbi drejtuesin e mjetit ose, kur ndodhet në çastin e kryerjes së shkeljes, mbi atë që është ngarkuar  me  mbikëqyrjen  e  kësaj  fëmije. Në  rast  se  është  drejtuesi  i  mjetit,  përveç  masës administrative   të   ndëshkimit   me   gjobë,   merret   edhe   masa   administrative   plotësuese   e pezullimit të lejedrejtimit për një periudhë nga 6 deri në 12 muaj.

Neni 170

Bëhet

Bëhen ndryshimet dhe shtesat e mëposhtme:

 1. a) Pika 1 ndryshohet si më poshtë: “1. Drejtuesi i mjetit dhe pasagjerët e mjeteve të kategorisë L6, të pajisura me kabinë të mbyllur dhe të automjeteve të kategorive M1, M2, M3 dhe N1, N2, N3 sipas klasifikimit të nenit 47, pika 2, të këtij Kodi, të pajisura me rripa sigurie, janë të detyruar t’i vendosin ato në çdo lloj lëvizjeje me mjet. Bëjnë përjashtim mjetet e kategorive M2 dhe M3, të cilat përdoren për transport urban ose ato mjete ku lejohet qëndrimi në këmbë.”
 2. b) Pika 4 ndryshohet si më poshtë: “4. Fëmijët deri në moshën 3 vjeç duhet të udhëtojnë të siguruar me sisteme të përshtatshme fiksuese të homologuara, të përshtatshme për peshën e tyre, në vendet e pasme të mjetit. Ata mund të udhëtojnë në vendet e përparme të mjeteve të kategorive M1, N1, N2 dhe N3 të klasifikuara në nenin 47, pika 2, të këtij Kodi, të siguruar me sisteme të përshtatshme fiksuese, me fytyre prapa, vetëm kur jastëkët e ajrit janë të çaktivizuar. Sistemet fiksuese të fëmijëve duhet të instalohen në mjet në përputhje me udhëzimet e dhëna nga prodhuesi.”.
 3. c) Pas pikës 4 shtohen pika 4/1 dhe 4/2 me këtë përmbajtje: “4/1. Në mjetet e kategorive M1, N1, N2 dhe N3 pa sisteme të përshtatshme fiksuese fëmijët me moshë deri në tre vjeç nuk mund të udhëtojnë. 4/2. Fëmijët me moshë mbi tre vjeç nuk lejohet të qëndrojnë në vendet e përparme kur gjatësia e tyre nuk kalon 1,50 m.”

ç) Në pikat 5 dhe 6 fjalët “në moshën 4 vjeç” zëvendësohen me fjalët “në moshën 3 vjeç”.

 1. d) Në pikën 8 paragrafi i parë ndryshohet si më poshtë: “Cilido që nuk përdor rripat e sigurisë dhe sistemet e fiksimit për fëmijë, ndëshkohet me masë administrative me gjobë nga 5,000 (pesë mijë) deri në 15.000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë. Kur shkelja i takon një fëmije në moshë jomadhore, përgjegjësia bie mbi drejtuesin e mjetit ose, kur ndodhet në çastin e kryerjes së shkeljes, mbi atë që është ngarkuar me mbikëqyrjen e këtij fëmije. Në rast se është drejtuesi i mjetit, përveç masës administrative të ndëshkimit me gjobë, merret edhe masa administrative plotësuese e pezullimit të lejedrejtimit për një periudhë nga 6 deri në 12 muaj.”.

Neni 203 pikat 1 dhe 2

Ishte

1.Të  ardhurat nga masat administrative me  gjobë për shkeljet  e parashikuara nga nenet  e këtij Kodi, paguhen nga kundërvajtësi brenda 5 ditëve nga dita që vendimi ka marrë formën e prerë me përjashtim të rasteve kur ky Kod parashikon gjobë në vend. Pas kalimit të këtij afati, për çdo ditë vonesë, paguhet 2 për qind kamatë deri në një muaj. Kur gjoba nuk paguhet ose nuk  nxirret dot nga të ardhurat e  shkelësit,  për rastet e drejtuesit të mjetit me motor, bëhet ndalimi i mjetit  deri  në  tre  muaj  dhe  pas  këtij  afati  bëhet  shitja  e  mjetit  me  ankand,  duke  i dhënë diferencën në lekë shkelësit.

 1. Në të gjitha rastet e parashikuara me gjobë,  nëse  arkëtimi  i  vlerës  së  gjobës  nga kundërvajtësi  bëhet  brenda 5 ditëve nga dita që vendimi  ka  marrë  formë  të  prerë,  gjoba  ulet me 20 për qind të vlerës.

Neni 203 pikat 1 dhe 2

Bëhet

 1. Të ardhurat nga masat administrative me gjobë për shkeljet e parashikuara nga nenet e këtij Kodi paguhen nga kundërvajtësi brenda 15 ditëve nga dita që gjoba regjistrohet ose vendimi ka marrë formën e prerë me përjashtim të rasteve kur ky Kod parashikon gjobë në vend. Pas kalimit të këtij afati, për çdo ditë vonesë, paguhet 2 për qind kamatë deri në një muaj. Kur gjoba nuk paguhet ose nuk nxirret dot nga të ardhurat e shkelësit, për rastet e drejtuesit të mjetit me motor, bëhet ndalimi i mjetit deri në tre muaj dhe pas këtij afati bëhet shitja e mjetit me ankand, duke i dhënë diferencën në lekë shkelësit.
 2. Në të gjitha rastet e parashikuara me gjobë, nëse arkëtimi i vlerës së gjobës nga kundërvajtësi bëhet brenda 15 ditëve nga dita që gjoba regjistrohet ose vendimi ka marrë formë të prerë, gjoba ulet me 50 për qind të vlerës.

D.Azo